Hạt nhựa Hạt Nhựa LDPE LF410 - LOTTE


Hạt nhựa LDPE LF410 là một loại nhựa polyethylene mật độ thấp được sản xuất trong quy trình hình ống, được thiết kế cho màng (Film) , tạo bọt (Foam) và có khả năng xử lý tuyệt vời, tính chất quang học tuyệt vời và tính chất cơ học


Còn hàng

Hạt nhựa LDPE LF410 là một loại nhựa polyethylene mật độ thấp được sản xuất trong quy trình hình ống, được thiết kế cho màng (Film) , tạo bọt (Foam) và có khả năng xử lý tuyệt vời, tính chất quang học tuyệt vời và tính chất cơ học
(LF410 is an Low-density polyethylene resin produced in the tubular process, designed for film, foamed and has excellent processability, excellent optical properties, and mechanical properties.)

Tính chất nổi bật:(Key Features)

- Khả năng xử lý tuyệt vời và tính chất cơ học.(excellent processability and mechanical properties)

- Mắt cá thấp (Low fish eye)

- Tính chất quang học tuyệt vời.(excellent optical properties)

- Tinh chất chống trượt, chống chặn.(slip, anti-blocking properties)

- Dấu Nhiệt (Heat seal)

Ứng dụng:(applications)Hạt nhựa LDPE LF410:

- Thổi màng (general blown film)

- Tạo nở xốp, tạo bọt (Foamed)

Thông số (Properties) Hạt nhựa LDPE LF410:

- Chỉ số dòng chảy (Melt Flow index): 2.0 g/10min

- Mật độ (Density):                               0.923 g/cm3